Vítám Vás.

Jmenuji se Pavel Benkovič a mým povoláním je již více než 40 let ochrana životního prostředí. V roce 2002 jsem byl jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Brně soudním znalcem. Prostřednictvím těchto webových stránek Vám nabízím své služby.

Soudním znalcem jsem v oborech:soudni_znalec

 • vodní hospodářství, v odvětví čistota vod, se specializacemi:
  • ochrana podzemních vod
  • průzkumné a sanační práce pro ochranu životního prostředí
  • posuzování vlivu na životní prostředí
  • hydrogeologie
 • ochrana přírody, se specializacemi
  • odpadové hospodářství
  • skládky

Dále jsem držitelem:

 • osvědčení k výkonu regulované činnosti hodnotitele rizik ukládání odpadů dle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a vyhlášky č. 298/2005 Sb.,
 • osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace,
 • autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Mohu pro Vás zpracovat soudně znalecké posudky týkající se následujících oblastí ochrany životního prostředí:

 • projektování a realizace geologických a hydrogeologických průzkumů a průzkumů znečištění
 • sanační práce na odstranění znečištění životního prostředí
 • projektování a realizace monitorovacích systémů, provádění a vyhodnocování monitoringu životního prostředí
 • projektování a realizace geologických a hydrogeologických průzkumů pro skládky
 • posuzování provozovaných skládek
 • projekty rekultivace a realizace rekultivací skládek
 • analýzy rizika a ekologické audity (posouzení ekologické zátěže prodávaných nemovitostí)
 • dokumentace a posudky vlivu staveb, technologií a činností na životní prostředí (podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění)
 • problematika skládkování a nakládání s odpady
 • problematika odběrů povrchové a podzemní vody (povolení nových studní a vrtů, povolení k odběru podzemní a povrchové vody, ztráty vydatnosti nebo zhoršení kvality podzemní vody)
 • hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy číslo 11, bodu 3a, vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Kromě soudně znaleckých posudků již provedených prací ve výše uvedených oblastech pro Vás mohu tyto práce rovněž realizovat nebo vypracovat jejich odborné posouzení jinou formou než soudně znaleckým posudkem.

Kvalita a odborná úroveň mnou nabízených znaleckých posudků je garantována více než 40letou praxí v oboru a množstvím úspěšně řešených zakázek ze všech oborů ochrany životního prostředí.

U komplikovaných posudků s větším objemem technických prací nabízím řešení ve spolupráci nebo prostřednictvím společnosti Floyd CZ, s.r.o.