Vzdělání

1971

1976
Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta hornicko-geologická, obor hornická geologie, specializace inženýrská geologie a hydrogeologie. Státní zkouška z hydrogeologie a inženýrské geologie.

Další kvalifikace a kurzy (výběr)

2017 Jmenování členem Poradního sboru ministra spravedlnosti (MS ČR) pro vodní hospodářství, ochranu přírody a životního prostředí
2016 Prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR
2015 Úspěšná recertifikace odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti „hodnotitel rizik ukládání odpadů“
2010 Program celoživotního vzdělávání; kurz „Nové právo životního prostředí“, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Ústav Juridikum
2007 Rozšíření působnosti soudního znalce; nyní pro Vás mohu zpracovat soudně znalecké posudky i v rámci specializace hydrogeologie v oboru vodní hospodářství, odvětví čistota vod, a v rámci specializací odpadové hospodářství a skládky v oboru ochrana přírody.
2006 Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti „hodnotitel rizik ukládání odpadů“ podle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a vyhlášky č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané Českým báňským úřadem
2005 Kurz celoživotního vzdělávání, obor „Odpady, jejich využívání a zneškodňování“, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta technologie ochrany prostředí
2002 Soudní znalec v oboru vodní hospodářství, odvětví čistota vod. Nabízím znalecké posudky se specializacemi ochrana podzemních vod, průzkumné a sanační práce pro ochranu životního prostředí a posuzování vlivu na životní prostředí.
Jmenovací dekret soudního znalce 2002 Osvědčení - hodnotitel rizik ukládání odpadů Jmenovací dekret soudního znalce 2007
2001 Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: hydrogeologie, geologické práce – sanace
1996 Školení poradců pro výstavbu systému řízení podle EN ISO 14 000, pořadatel RWTÜV Praha s.r.o.
1994 Kurz „Risk Assessment Training Course“, pořadatel U.S. EPA a Ekotoxikologické centrum Bratislava
1993 Autorizace Ministerstva životního prostředí ČR o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí a ke zpracování posudků (EIA)
1991 Postgraduální studium na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně v oboru „Racionální využívání zdrojů vod a jejich ochrana“
1982 Postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě UJEP (Masarykova universita) v Brně v oboru „Ochrana životního prostředí se zaměřením na ochranu ovzduší a vod“

Odborné publikace – výběr

2011 „Praktický pohled na problematiku hodnocení rizika využívání odpadů na úpravy povrchu terénu“, Konference Zakládání staveb 2011
2009 „Nejsou to odpady, jak je známe“, o tématice těžebních odpadů, časopis Odpady č. 9/2009
2003 „Princip, prvky, technologie a etapy budování systému hydraulické ochrany“, seminář 30. výročie hydraulickej ochrany podzemných vod, Slovnaft a.s. Bratislava
2001 „Průzkum a sanace znečištění“, spoluautor, časopis Vodní hospodářství č. 8/2001
2000 „K odpovědnosti při výkonu supervize“, seminář Odstraňování starých ekologických zátěží, EKOMONITOR Chrudim 1999, časopis Odpadové forum č. 3/2000
1999 „Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky“, seminář Skládka Pozďátky, Český ekologický ústav
1999 „Staré zátěže – problémová oblast černovické terasy“, seminář Dny technologií životního prostředí, Vídeňský region – odbor zahraničních vztahů MmB
1994 „Zabezpečení skládek a rekultivace“, seminář Odpadové hospodářství, nadace Fond pomoci místní správě ČR